چاپگر بریل بصیر سوراکو
سرعت و قیمت مناسب تغذیه کاغذ کاملا اتوماتیک با ظرفیت...