اعتبار قیمت ها تا اطلاع رسانی بعدی می باشد رد کردن