انواع سرنگ پمپ سوراکو

سرنگ پمپ یا پمپ سرنگی در انواع مختلف تولید شرکت سوراکو،

قابل استفاده در زمینه های آزمایشگاهی، صنعتی، پزشکی و …

سایر محصولات سوراکو