مقاومت و I-V Curve

اعتبار قیمت ها تا پایان خرداد 98 می باشد رد کردن